TÜRASAŞ daje v prodajo odvečne medeninaste materiale

TURASAS prodaja presežek riževega materiala
TÜRASAŞ daje v prodajo odvečne medeninaste materiale

Tovarna TÜRASAŞ v Sakaryi daje presežek medeninastega materiala v prodajo, če gre za razpis.

Turkey Rail System Vehicles Industry Inc. Tovarna, ki se je preimenovala v (TÜRASAŞ) regionalni direktorat Sakarya, bo dala presežek medeninastega materiala v prodajo prek javnega razpisa.

Za prodajo bo razpisanih 28.995,70 kilogramov medenine po metodi pogajanj.

Razpis bo potekal v sejni dvorani razpisne komisije regionalnega direktorata TÜRASAŞ Sakarya v sredo, 5. oktobra, ob 10.30.

PODROBNOSTI RAZPISA SO NASLEDNJE:

1-Pogoji za sodelovanje na razpisu in zahtevani dokumenti ter merila, ki se uporabljajo pri ocenjevanju usposobljenosti:
1.1 Pogoji za sodelovanje na razpisu in zahtevana dokumentacija
a) Izjavo o podpisu ali okrožnico s podpisom, ki dokazuje, da je pooblaščen za oddajo ponudbe;
1) notarizirana izjava podpisa v primeru resnične osebe,
2) za pravno osebo list obrtnega registra, iz katerega je razvidno zadnje stanje z navedbo družbenikov, družbenikov oziroma ustanoviteljev pravne osebe in oseb, ki vodijo pravno osebo, če vsi ti podatki niso na voljo. v glasilu poslovnega registra, ustreznih glasilih poslovnega registra za prikaz vseh teh informacij ali teh dokumentih, ki prikazujejo zadeve in okrožnico z notarsko overjenim podpisom pravne osebe,
b) Pismo ponudbe v skladu s standardnim obrazcem, priloženim tej specifikaciji,
c) Potrdila, ki dokazujejo, da so garancijska pisma v skladu s standardno obliko garancije za ponudbo, določeno v tej specifikaciji, ali garancije, razen garancijskih pisem za ponudbo, deponirana v računovodski pisarni ali računovodskih pisarnah,
ç) (če se zahteva) kvalifikacijske dokumente, zahtevane v tej objavi razpisa, katerih podrobnosti so v administrativni specifikaciji,
d) V primeru udeležbe na razpisu po pooblaščencu notarsko overjeno pooblastilo za udeležbo na razpisu izdano v imenu odvetnika in notarsko overjeno podpisno izjavo odvetnika,
e) V primeru, da je ponudnik skupno podjetje, poslovno partnerstvo v skladu s standardnim obrazcem, ki je priložen tej specifikaciji.
1.2. V primeru, da je ponudba predložena kot poslovno partnerstvo;
1.2.1. Po vsakem partnerju poslovnega partnerstva 4.1. Dokument iz točke (a) člena je treba predložiti posebej.
2- Ogled in nakup razpisne dokumentacije: Razpisno dokumentacijo si lahko ogledate na naslovu uprave in jo kupite na istem naslovu za 150,00 turških lir. Razpisno dokumentacijo je mogoče kupiti tudi po pošti ali s tovorom pod pogoji, določenimi v administrativni specifikaciji. Prodajna cena razpisne dokumentacije po pošti: 150,00 turških lir (razpisna dokumentacija bo ponudniku poslana po kurirju s protiplačilom). Ki so dolžni oddati ponudbe za nakup razpisne dokumentacije. Ponudbe ponudnikov, ki ne bodo odkupili razpisne dokumentacije, se bodo po določilih 4. člena Upravne specifikacije štele za neveljavne.
3- Ekonomsko najugodnejša (najprimernejša) ponudba bo določena na podlagi najvišje cene.
4- Na razpisu lahko sodelujejo le domači ponudniki.
5- Ponudbe je mogoče poslati na naslov TÜRASAŞ Sakarya Regional Directorate - General Document Chief / ADAPAZARI do datuma in ure razpisa ali pa jih je mogoče poslati s priporočeno pošto z zahtevano povratnico.
6- PONUDBA: Podana bo v skladu z vzorcem ponudbenega pisma TÜRASAŞ. POGODBA: Pogodba bo sestavljena v skladu z vzorcem pogodbe tipa TÜRASAŞ.
7- Za delo, ki je predmet javnega razpisa, ni mogoče oddati delnih ponudb.
8- Ponudniki zagotovijo garancijo za resnost ponudbe v višini, ki jo določijo sami, in sicer ne manj kot 3 % ponujene cene. Če je garancija za ponudbo dana kot garancijsko pismo, bo trajanje garancijskega pisma skupno 90 dni.
9- Rok veljavnosti oddanih ponudb mora biti najmanj 60 (šestdeset) KOLEDARSKIH DNI od dneva razpisa.
10- Za našo upravo ne veljata zakona št. 4734 in 4735, razen določb o kaznih in prepovedi razpisov v tem razpisu.
11- 6 % garancija za dobro izvedbo na celotno pogodbeno ceno 0 % 9,84 kolkovine in 05,69 % kolkovine za odločitev bo plačano na blagajno podjetja ali na bančne račune, preden podjetje, ki je zmagalo na razpisu, podpiše pogodbo. Garancija za dobro izvedbo del se sprosti, ko izvajalec izpolni svoje pogodbene obveznosti.
12-Izvajalec, ki je podpisal pogodbo z najugodnejšo ponudbo v ponudbi, bo od pogodbene cene plačal 18% DDV.
13-Medenina, ki je predmet prodaje, je skupaj 28.995,70-Kg.

Podobni oglasi

Najprej komentirajte

Yorumlar