BRSA bo zaposlila 20 pomočnikov bančnih strokovnjakov

BRSA
BRSA

Agencija za bančno regulativo in nadzor bo glede na rezultate sprejemnega izpita zaposlila pomočnika bančnega specialista (bančno področje) za zaposlitev v enoti glavne in svetovalne službe Agencije (Istanbul).

Sprejemni izpit je v dveh fazah, pisni in ustni. Pisna faza sprejemnega izpita bo potekala v Istanbulu (Marmara University Göztepe Campus) v dopoldanskih in popoldanskih terminih v soboto, 4. junija 2022.

Informacije o kraju, datumu in času pisnih in ustnih izpitov bodo objavljene na uradni spletni strani Zavoda (www.bddk.org.tr). Kandidati ne bodo ločeno obveščeni. Podatki kandidatov o izpitnem postopku Agencije za regulacijo in nadzor e-uprave v bančništvu – Career Gate Public Recruitment and Career Gate (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr)
mora slediti.

Za podrobnosti o oglasu KLIKNITE TUKAJ

Splošni pogoji

1) Biti turški državljan.

2) Ne odvzeti javne pravice.

3) Tudi če so potekla obdobja iz 53. člena turškega kazenskega zakonika; kazniva dejanja zoper varnost države, kazniva dejanja zoper ustavni red in delovanje tega reda, poneverbe, izsiljevanje, podkupovanje, tatvina, goljufija, ponarejanje, zloraba zaupanja, goljufija Ni biti obsojen zaradi stečaja, prirejanja ponudb, prirejanja, pranja vrednosti premoženja, ki izhajajo iz kaznivih dejanj ali tihotapljenja.

4) glede vojaškega statusa; Ni povezan s služenjem vojaškega roka, ni dopolnil starosti služenja vojaškega roka ali je končal aktivno službo ali je bil prestavljen ali premeščen v rezervni razred, če je dosegel starost vojaškega roka.

5) nima duševne bolezni, ki mu lahko preprečuje neprekinjeno opravljanje dolžnosti.

6) prvi odstavek 5411. člena zakona o bančništvu št. 8;

  • a) če niste v stečaju, ne razglasite stečaja, niste odobrili vloge za prestrukturiranje s spravo ali imate odločitev o odložitvi stečaja v skladu z določbami zakona o izvršbi in stečaju št. 2004,
  • b) če nimajo kvalificiranih delnic ali nadzora v bankah, v katerih se uporablja člen 5411 zakona o bančništvu št. 71, ali v bankah, ki so bile pred začetkom veljavnosti tega zakona prenesene v sklad za zavarovanje vlog (sklad);
  • c) bankirji, ki so predmet likvidacije, in finančne institucije, ki so predmet likvidacije, razen pri prostovoljni likvidaciji, razvojnih in investicijskih bankah, ki jim je bila odvzeta dovoljenja za delovanje, družbeniške pravice njihovih družbenikov, razen dividend, ter upravljanje in nadzor prenesena na sklad ali katerih dovoljenje in pooblastilo za opravljanje bančništva ter sprejemanje vlog in udeležbenih skladov je bilo odvzeto. nima kvalificiranih deležev v kreditnih institucijah ali nima nadzora, preden se prenese na sklad ali pred dovoljenjem in pooblastilom za opravljanje bančništva ter sprejemanje depozitov in udeležbe sredstva se odvzamejo,
  • d) Tudi če so bili pomilostjeni, razen za kazniva dejanja iz malomarnosti, niso bili obsojeni na težko zaporno kazen ali več kot pet let zapora v skladu z odpravljenim turškim kazenskim zakonikom št. 765 in drugimi zakoni ali na zaporno kazen več kot tri leta v skladu s turškim kazenskim zakonikom št. 5237 in drugimi zakoni, ali ukinil banke št. 3182 Nasprotovanje določbam zakona, zakon o bankah št. 4389, ki je bil s tem zakonom razveljavljen, zakon o kapitalskih trgih št. 2499, in zakonodaja o posojilnih poslih, ki zahtevajo zaporno kazen ali v skladu s razveljavljenim turškim kazenskim zakonikom št. 765, turškim kazenskim zakonikom št. 5237 ali drugimi zakoni, sramotna kazniva dejanja, kot so kvalificirana poneverba, poneverba, poneverba, podkupovanje, tatvina, goljufija, ponarejanje zloraba vere, goljufivi bankrot in tihotapska kazniva dejanja, razen izkoriščanja in tihotapljenja porabe, dogovarjanje pri uradnih razpisih in nakupih, pranje denarja ali zoper osebnost države razkrivanje državnih skrivnosti s storjenimi kaznivimi dejanji a, kazniva dejanja zoper suverenost države in dostojanstva njenih organov, kazniva dejanja zoper varnost države, kazniva dejanja zoper ustavno ureditev in njeno delovanje, kazniva dejanja zoper obrambo države, kazniva dejanja zoper državne skrivnosti in vohunjenja, kazniva dejanja zoper odnose s tujino. države, kazniva dejanja davčne utaje ali ta kazniva dejanja niso obsojeni zaradi udeležbe, pogoji

7) osebe, ki ne izpolnjujejo pogojev iz pododstavkov (a), (b), (c) in (d) prvega odstavka 5411. člena tega zakona v 26. členu zakona o bančništvu št. 8, generalnega direktorja v bankah, ne morejo biti zaposleni kot pomočniki generalnega direktorja ali uradniki s pooblastili za podpis. Banke so dolžne nemudoma odvzeti pooblastilo za podpis tem osebam. Članom banke, za katere se ugotovi, da so kršili določbe tega zakona ali druge ustrezne zakonodaje in ogrožali varno poslovanje banke, in zoper katere se zahteva sodni pregon, se zaradi revizij agencije začasno odvzamejo podpisna pooblastila. sklep odbora. Ne sodi med tiste, ki jim je prepovedano delo v okviru določbe "Brez dovoljenja uprave ne morejo biti zaposleni v nobeni banki kot osebje, ki ima pooblastilo za podpisovanje."

8) Da ne bi imel situacije, ki bi mu onemogočala imenovanje v javno službo na področju arhivskega raziskovanja in/ali varnostne preiskave.

PRIJAVA PRIMERA

Kandidati lahko svoje prijave oddajo tako, da med 5. in 16. majem 2022 do 23:59:59 na e-upravi vnesejo v Agencijo za bančno regulativo in nadzor – Career Gate Public Recruitment and Career Gate (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr). zaslon aplikacije, ki bo postal aktiven v koledarju.

Podobni oglasi

Najprej komentirajte

Yorumlar