Sprejeto novo prestrukturiranje javnih terjatev! Kateri javni dolg bo strukturiran?

sprejeto je novo prestrukturiranje javnih terjatev, katere javne dolgove je mogoče prestrukturirati
sprejeto je novo prestrukturiranje javnih terjatev, katere javne dolgove je mogoče prestrukturirati

Predlog zakona o prestrukturiranju nekaterih zahtevkov in spremembi nekaterih zakonov je bil sprejet v Generalni skupščini Velike narodne skupščine Turčije in je postal zakon.

Od 30. aprila 2021 bodo prestrukturirani davki, takse, dolgovi za premijo SGK in kazni. Tisti, ki imajo koristi od zadnjega prestrukturiranja, vendar dolgov ne morejo plačati pravočasno, bodo lahko deležni tudi prestrukturiranja.

Z zakonom bodo tisti, ki želijo prestrukturirati svoje dolgove, pri pristojnih javnih zavodih zaprosili do 31. avgusta. Strukturirane dolgove je mogoče plačati v gotovini ali v 18 obrokih. Plačila se bodo začela 30. septembra 2021.

V skladu s sprejetim zakonom je z novelo zakona o davčnem postopku nekaj dolgov do Ministrstva za zakladništvo in finance, Ministrstva za trgovino, Zavoda za socialno varnost (SGK), posebnih pokrajinskih uprav, občin, predsedstva za spremljanje in usklajevanje naložb (YIKOB ) bo prestrukturiran.

Izključene pa bodo upravne globe, ki jih naložijo regulativne in nadzorne institucije, upravne globe, naložene v okviru boja proti Kovid-19, in upravne globe zaradi uporabe tobaka in tobačnih izdelkov.

Obveznosti za obdobja pred tem datumom, vključno s 30. aprilom 2021, ki bodo po zakonu vključene v obseg prestrukturiranja, so naslednje:

- Davki in z njimi povezane davčne kazni, zamude pri obrestnih merah in zamiki, povezane z davčnimi napovedmi, ki jih je treba predložiti do tega datuma za davke, ki spadajo v področje uporabe zakona o davčnem postopku in temeljijo na prijavi

- razen drugega obroka obračunanega davka na motorna vozila za leto 2021, obračunanega davka in z njim povezanih davčnih kazni, zamudnih obresti, zamudnin,

- davčne kazni, upravne globe, ki niso odvisne od davčne osnove, v zvezi s sprejetimi določbami,

- primarne in sekundarne javne terjatve, ki so jih oddelki za izterjavo pri Ministrstvu za finance in finance prenesli na zbirno pisarno za nadaljnje ukrepanje v okviru zakona o izterjavi javnih terjatev; Izkaz blaga, strojev, opreme, naprav in blagajn, ki niso vključeni v evidenco, čeprav so prisotni v podjetju, ali ki niso vključeni v evidence, vendar niso v podjetju, in izkaz terjatev do partnerjev

- carinske takse, upravne globe, obresti, zamudne obresti, zamude pri plačilu, za katere velja carinska obveznost na področju carinskega zakona in drugih sorodnih zakonov, ki jim jih do konca sledijo zbirne pisarne, povezane z ministrstvom za trgovino določenih obdobij, ki jim sledijo zbirne pisarne, pridružene SGK, neplačane terjatve, čeprav so nastale,

- zavarovalna premija, odtegljaj pokojnin in korporacije, premija zavarovanja za primer brezposelnosti, premija za podporo socialni varnosti ter zanje povezana zamudna kazen in zamudnina v zvezi z aprilom 2021 in prejšnjimi meseci, ki izhajajo iz zavarovalnega statusa v okviru ustreznih členov zakon o socialnem zavarovanju in splošnem zdravstvenem zavarovanju

- neobvezne zavarovalne premije in premije skupnostnega zavarovanja, povezane z aprilom 2021 in prejšnjimi meseci, pa tudi zamude in zamude zaradi njih,

- zavarovalna premija, izračunana na manjkajoči znesek izdelave, ugotovljen kot rezultat predhodne ocene, raziskave ali določitve posebnih konstrukcij in del, ki so predmet razpisa, pa tudi kazen zamude in povečanje zamude zaradi tega,

- upravne globe, povezane z dejanji, storjenimi in uporabljenimi v skladu z ustreznimi zakoni, ter zanje povečana kazen in zamuda,

- kolnina, davek na posebne transakcije in prispevek za izobraževanje ter s tem povezane zamudne terjatve za april 2021 in prejšnje mesece, ki se upoštevajo v skladu z ustreznimi zakoni

- Primarne in pomožne javne terjatve posebnih pokrajinskih uprav, ki se upoštevajo v skladu z zakonom št. 6183 in katerih roki zapadejo pred tem datumom, vključno s 30. aprilom 2021, vendar do datuma objave uredbe niso bile plačane.

D-PPI MESEČNA STOPNJA SPREMEMB, KI SE UPORABI PRI IZRAČUNU

Zakon predvideva tudi prestrukturiranje dolgov do občin. V skladu s tem je treba davke in z njimi povezane davčne kazni, zamudne obresti in povišanja v zvezi z davčnimi napovedmi, ki jih je treba predložiti do tega datuma za obdobja pred 30. aprilom 2021, v okviru zakona o davčnem postopku; V zvezi z letom 2021 sodijo tudi davki, nabrani pred navedenim datumom, in z njimi povezane davčne kazni, zamudne obresti in zamiki.

Po drugi strani pa pristojbine in terjatve do delnic občin, ki po zakonu o občinskih prihodkih zapadejo v plačilo pred 30. aprilom 2021, vendar na dan objave te uredbe niso bile plačane; Občine, za katere velja zakon o občinah, bodo od datuma objave te uredbe prejemale neplačane pristojbine za vodo, odpadno vodo in trdne odpadke, čeprav je datum zapadlosti zadevni datum; V skladu s člankom z naslovom "Obveznost pridobitve dovoljenja, obdelave in odstranjevanja" zakona o okolju velemest, neplačane terjatve za plačilo trdnih odpadkov na dan uveljavitve predloga, čeprav je rok zapadlosti pred 30. aprilom 2021, in vsi v strukturiranje so vključene tudi pripadajoče dodatne terjatve.

V skladu z zakonom mesečna stopnja spremembe D-PPI, ki se bo uporabljala pri izvajanju uredbe, mesečna stopnja spremembe indeksa veleprodajnih cen (WPI), ki jo določi Turški statistični inštitut za vsak mesec do 31. decembra 2004, mesečna stopnja spremembe indeksa cen proizvajalcev (PPI) od 1. januarja 2005. bo izrazila mesečno stopnjo spremembe indeksa domačih cen proizvajalcev (D-PPI) od 1. januarja 2014 in stopnjo 1 odstotka na mesec z dne 2016. novembra 0,35.

FINANČNE TERJATVE, KI JIH JE TREBA ODPOVEDATI ZBIRATI

Prestrukturirajo se tudi nekatere terjatve, ki so bile pravnomočno dokončane. V skladu s tem se bodo od terjatev, ki jih bodo spremljale Ministrstvo za zakladništvo in finance, posebne pokrajinske uprave in zbirne pisarne, povezane z občinami, od dneva sprejetja in objave uredbe odpovedali naslednjim dolgom:

- Na dan objave te uredbe namesto pomožnih terjatev neplačani del zapadlih davkov, ki pa še ni potekel, in z njimi povezane javne terjatve, kot so zamudne obresti in zamudne obresti, ter neplačane terjatve sestavljajo samo pomožne terjatve. , -Znesek, ki se izračuna na podlagi mesečne stopnje spremembe PPI; Pod pogojem, da so v celoti plačane v času in na način, določen v zakonu, sekundarne javne terjatve, kot so zamudne obresti in zamuda zaradi davkov, ter vse davčne kazni in povečanja zamud, povezane s temi kaznimi, vključno s tistimi, ki so bile plačano prej,

- 50 odstotkov zapadlih, neplačanih davčnih kazni ali plačilno obdobje še ni minilo in ne glede na davčno osnovo, in 50 odstotkov davčnih kazni, naloženih zaradi udeležbe, in ta znesek bo izračunan na podlagi mesečne stopnje spremembe v D-PPI do objave te uredbe, namesto zamudnega zneska. Če je neplačana terjatev sestavljena samo iz zamudnih obresti, zneska, ki se izračuna na podlagi mesečnih stopenj sprememb D-PPI namesto zamudnih obresti, preostalih XNUMX odstotkov glob in vseh zamudnih pristojbin, povezanih s temi kaznimi, pod pogojem, da so v celoti plačane v času in na način, določen v zakonu,

- Znesek, ki se izračuna na podlagi mesečne stopnje spremembe D-PPI do objave zakona, namesto z njimi povezanih javnih terjatev, kot so obresti, zamudne obresti, zamudnina, ki še niso plačane ali katerih plačilno obdobje je še ni bila sprejeta in so z njimi povezane vse upravne globe, naštete v tej uredbi,

- V primeru, da se neplačani del drugih primarnih javnih terjatev, ki še niso plačane ali katerih rok plačila še ni potekel, in sekundarnih javnih terjatev, kot so obresti, zamudne obresti, zamudne obresti in zamudne obresti, povezane s temi terjatvami , neplačane terjatve pa sestavljajo samo pomožne terjatve. Vse sekundarne javne terjatve, kot so obresti, zamudne obresti, zamudne obresti, zamujena pristojbina, pod pogojem, da se znesek izračuna na podlagi mesečne stopnje spremembe D- PPI do datuma objave te uredbe se plača v celoti v času in na način, določen v zakonu, namesto sekundarnih terjatev,

- Vse terjatve za obresti po stopnji dva na tisoč, izračunane v skladu z Zakonom o izterjavi nekaterih javnih terjatev po postopku poravnave, v primeru, da so bili zneski, ki niso bili plačani do datuma objave te uredbe, plačani v skladu z prva dva člena zakona o poravnalnem postopku in izterjavi nekaterih javnih terjatev.

STRUKTURIRANJE NEPLAČENIH CARINSKIH DAVKOV

Po zakonu se neplačani del carinskih davkov, ki niso plačani ali še niso bili plačani, ki jim sledijo zbirne pisarne, povezane z ministrstvom za trgovino, plača do datuma objave te uredbe. sekundarnih javnih terjatev, kot so obresti, zamudne obresti in zamudnina. Znesek, ki se izračuna na podlagi mesečnih stopenj sprememb PPI in pobiranje vseh upravnih glob, bo opuščen.

Upravne globe Ministrstva za trgovino, ki niso bile plačane ali še niso potekle in zaradi carinske odgovornosti, in 50 odstotkov upravnih glob, naloženih zaradi določb o udeležbi zakona o prekrških, je v celoti plačanih v roku in na način, določen v Preostalih 50 odstotkov ne bo plačanih.

30 odstotkov naloženih upravnih glob, odvisno od carinjene vrednosti blaga in, če obstaja, celotnega izvirnika carin in z njimi povezanih javnih terjatev, kot so obresti, zamudne obresti, povišanje zamude, se izračuna na podlagi mesečnih D -PPI stopnje do objave te uredbe, pod pogojem, da se znesek plača v celoti, preostalih 70 odstotkov glob in vse sekundarne javne terjatve, kot so obresti, zamudne obresti, zamudnina zaradi prvotnih terjatev, ne bodo zbrani.

V skladu z zakonom mora biti davek na motorna vozila plačan za vsako vozilo pred uveljavitvijo uredbe, prometna upravna globa po Zakonu o avtocestnem prometu, cestnina, ki jo je bilo treba pobrati v skladu z odpravljenim Zakonom o ustanovitvi in ​​dolžnostih Generalna direkcija za avtoceste in zakon o storitvah Generalne direkcije za avtoceste, in če se namesto 10% zneska izračuna na podlagi mesečne stopnje spremembe D-PPI in zneska koeficienta upravna globa in obresti, zamudne obresti, zamudnina zaradi teh terjatev, bo dovoljen znanstveni pregled v obdobju plačila obroka, določenem v zakonu.

Da bi proizvajalcem in uvoznikom tobačnih izdelkov, makaronov, cigaretnih rjuh in alkoholnih pijač omogočili uporabo lastnih znamk in napisov, ki jih je treba uporabljati v okviru pristojnosti Ministrstva za zakladništvo in finance, zasebna poraba izdelkov vključeni v ustrezne tabele posebnega zakona o davku na potrošnjo, ki je bil strukturiran s tem zakonom: davek, davek na dodano vrednost, ki zapade v plačilo po 1. oktobru 2020, dajatev, ki izhaja iz prijave teh davkov, ter zamudne obresti in pozno zvišanje zaradi ti davki namesto zamudnih obresti in poznega povečanja izračunajo celoten znesek na podlagi mesečnih stopenj sprememb D-PPI do objave uredbe.

Če zneski, strukturirani na področju uporabe uredbe, ne bodo plačani v predpisanem roku in na način, datum zapadlosti ne bo spremenjen.

OBČINA IN YIKOBOVE TERJATVE

V skladu s členi zakona o občinskih prihodkih z naslovom »Dela, za katera se plačujejo pristojbine« in »Vstopnine za muzeje in delnice od rudnikov do občin« so pristojbine in deleži, ki jih je treba pobrati, ter terjatve do vode, odpadne vode in trdnih odpadkov pred 30. aprilom 2021, čeprav bo datum objave tega pravilnika v primeru plačila zneskov, določenih kot izračun za neplačane, izterjava vseh vrst kazni in povečanj v zvezi s temi terjatvami biti odpovedan.

Metropolitanske občine v skladu s členom z naslovom „Obveznost pridobitve dovoljenja, obdelave in odstranjevanja“ okoljskega zakona, vse neplačane pristojbine za trdne odpadke, ki zapadejo v plačilo pred 30. aprilom 2021, in vse vrste pogodb, kot so obresti, zamudne obresti, zamudne dajatve, povezane z njimi V primeru plačila zneskov, ki jih je treba izračunati za povišanje cen, kazen, zamudne obresti in obresti, povezane s temi terjatvami, ne bodo plačane.

V okviru zakona o ustanovitvi in ​​dolžnostih generalnega direktorata uprave za vodovod in kanalizacijo v Istanbulu se bodo vodstva in kanalizacija mestnih občin zbirale v primeru plačila vseh neplačanih originalov stroškov vode in odpadne vode ter zneskov, določenih kot rezultat izračunov obresti, zamude, zamude in pohodi ne bodo.

Po drugi strani pa bodo z uredbo prvotne terjatve YIKOB-ov, ki niso bile izplačane, čeprav je njihov rok zapadlosti pred 30. aprilom 2021 in ki jih spremlja zakon o izterjavi javnih terjatev, in s tem povezane pomožne terjatve biti strukturiran.

Armin

sohbet

Najprej komentirajte

Yorumlar